Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Ενδεικτική Παρουσίαση)

 

  • Έρευνα και Δημιουργία Προγράμματος Κατάρτισης Κωφών στους Η/Υ με τη χρήση Video-Interactive Technology.
  • Προγράμματα Κατάρτισης Κωφών στη Διδασκαλία της Νοηματικής Γλώσσας.
  • Δημιουργία Προγράμματος Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με χρήση Πολυμέσων.
  • Έρευνα για την Ενσωμάτωση των Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες στις Συνηθισμένες Σχολικές Δομές και τις Στάσεις των Εκπαιδευτικών για την Αναπηρία και την Ενσωμάτωση.
  • Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Φράσεων και Λεξιλογίου Νοηματικής Γλώσσας.
  • Έρευνα και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Αλληλεπιδραστικού Λογισμικού για την Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων Κωφών και Aκουόντων σε Περιβάλλον Πολυμέσων.
  • Δημιουργία Ηλεκτρονικού Λεξικού Ορόλογίας, Υπολογιστών στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και Εγχειρίδιο Διδασκαλίας Ε.Ν.Γ.
  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα RIF (Reseau d' Institution de Formation), HELIOS II, ERASMUS
  • Δημιουργία Εκπαιδευτικού Λογισμικού με χρήση Πολυμέσων για κωφούς μαθητές
  • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Inclusion
  • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Evident
  • Επιμόρφωση- Εξειδίκευση στην Εκπαίδευση Κωφών και Βαρηκόων - Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
  • Ενδυνάμωση Γονέων Κωφών και Βαρηκόων Παιδιών - Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
  • Έρευνα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας - Φωνολογικό Μέρος.
  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ «ΟΙ ΚΩΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»